Μανόλης Χαιρέτης

Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Δημοτικής Αστυνομίας, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου